لبریز از خِیر

◽️خاندان اصفهانیان از جمله خاندان‌های اصیل و مهروز کاشانند. جدشان حاج محمد برای تجارت ابریشم دائم در رفت و آمد کاشان و اصفهان بوده‌ است و برای همین به حاج …