لبریز از خِیر

◽️خاندان اصفهانیان از جمله خاندان‌های اصیل و مهروز کاشانند. جدشان حاج محمد برای تجارت ابریشم دائم در رفت و آمد کاشان و اصفهان بوده‌ است و برای همین به حاج …

خیّر خندان…

صبح شنبه، در سرآغاز زمستان۱۴۰۲, دفتر بنیاد حامیان دانشگاه کاشان میهمانی گرم و خندان داشت.حاج بهرام معمارنژاد که سوابق مهرورزی و هنر دوستی او در مراوده‌های پیشین هم هویدا بود …