نشست با دانشجویان رتبه برتر

این جلسه در راستای جلب همکاری و مشارکت دانشجویان در کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف در محل سالن کنفرانس دانشکده فیزیک به تاریخ 8 اسفندماه 1401 تشکیل گردید.