تشکیل کارگروه حامیان دانشکده مهندسی

جلسه کارگروه حامیان دانشکده مهندسی با حضور ریاست دانشکده آقای دکتر اکبری و آقای دکتر مزدیان‌فرد و آقای دکتر جوادی در بنیادحامیان دانشگاه کاشان تشکیل شد. در این جلسه، به …

اهدا کتاب به دانشگاه کاشان

اهدای 1200 جلد کتاب به دانشگاه کاشان توسط دکتر عباس زراعت ریاست دانشگاه کاشان تاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن …