بررسی نحوه اعطای جایزه و وام کاشان شناسی به دانشجویان، اهتمام برای تجهیز کتابخانه کاشان شناسی و تقویت بنیاد کتاب مطهر؛ بروندادی از اندیشه مهرورزانی دیگر: دکتر شروین عرفانی، خانم شیده نراقی و آقای افشین عاطفی

شنبه‌های بنیاد حامیان؛ محمل خیر مهروزان بنیاد حامیان دانشگاه کاشان که وارد سیزدهمین سال فعالیت خود می‌شود هر شنبه در دفترش در طبقه فوقانی ساختمان مجموعه دانشکده‌های علوم پایه، محل …

خیرین ارجمند دکتر شروین عرفانی و خانم شیده نراقی در بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه کاشان نسبت به تجهیز این کتابخانه و تأمین منابع آن اعلام آمادگی کردند

اهتمام خیرین برای تجهیز و تأمین منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه در این بازدید که با حضور مدیرعامل  و اعضای بنیاد حامیان دانشگاه و رئیس و کارشناسان کتابخانه مرکزی انجام شد؛ …