بازدید خیّر همیشه در صحنه کرامت، جناب آقای حاج مهدی کتابچی از مجموعه خوابگاه‌ها 27 مرداد ماه 1401

بازدید خیّر ارجمند جناب آقای حاج مهدی کتابچی در معیّت ریاست محترم دانشگاه و اعضای بنیاد حامیان از مجموعه خوابگاه‌ امامی به میزبانی همکاران محترم معاونت دانشجویی به دعوت بنیاد …