بنیاد کتاب مطهر

بنیاد کتاب مطهر با همت و سرمایه خیرین ارجمند آقایان سید مرتضی هاشمیان و مهدی کتابچی و با هدف کمک به ارتقای علمی دانشگاهها ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت خیرین …

بنیاد نخبگان سعیدی

بنیاد نخبگان سعیدی با سرمایه خیر نیک اندیش آقای مهندس سعیدی تحت نظارت عالیه بنیاد حامیان دانشگاه کاشان به منظور شناسایی هدایت حمایت کشف جذب و پرورش استعدادهای نخبگان پژوهشگران …