باسمه تعالی
اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه کاشان
مجمع عمومی امنا
فصل اول – کلیات و اهداف

( ماده 1
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر بنیاد حامیان دانشگاه کاشان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار
”بنیاد “ نامیده میشود .
( ماده 2
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهاي بنیاد غیرسیاسی ، غیرانتفاعی وغیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاري و امور خیریه
با رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوري اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
( ماده 3
محدوده فعالیت در سطح استان اصفهان و شهرستان کاشان است.
( ماده 4
محل: مرکز اصلی در استان: اصفهان-شهر کاشان-شهرك صنعتی راوند-خیابان تلاش-بلوار قطب راوندي-پلا ك
-0 ساختمان دانشگاه کاشان-طبقه همکف کدپستی: 8731753153 واقع است و درصورت لزوم می تواند پس ازکسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل و یاخارج از کشور شعبه یا دفترنمایندگی ایجادنماید.
( ماده 5
تابعیت : بنیاد تابعیت جمهوري اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران اعلام می دارند.
( ماده 6
فعالیت بنیاد از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .
( ماده 7
دارائی اولیه بنیاد اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 100000000 می باشد که ازسوي هیأت موسس تماما پرداخت گردیده و دراختیار بنیاد قرارگرفته است .
( ماده 8
هیأت موسس بنیاد اشخاصی هستند که براي تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعدازتأسیس تحت عنوان
موسس مسئولیتی نخواهند داشت.
( ماده 9
اهداف بنیاد عبارتند از :
الف:کلیات
ساخت و تجهیز بناهاي مورد نیاز در حوزه آموزش و عالی و دانشگاهی اعم از دانشکده ، پژوهشکده ، خوابگاه ،
سالن ورزشی و تجهیز آزمایشگاه ها ، تهیه کتب مورد نیاز دانشجو ….
ب) روش اجراي هدف.
جذب و استفاده از خیرین جهت ساخت ، تجهیز و توسعه فضاهاي مورد نیاز دانشگاه و تقدیر و تکریم خیرین و
خانواده ایشان و بیان زمینه هاي فعالیت و برگزاري نشست ها و جلسات تقدیر و تجلیل از آنها.
٢
فصل دوم – ساختار
( ماده 10
ارکان بنیاد عبارتند از:
-1 مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس
( ماده 11
وظایف مجمع عمومی مؤسس:
-1 انجام اقدامات اولیه براي تأسیس بنیاد؛
-2 تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
-3 انتخاب اعضاء هیأت امنا؛
-4 انتخاب اولین مدیران و بازرسان.
تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول و دوم با حضور نصف بعلاوه یک اعضاءبوده ودر صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم، حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2-تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه
تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.
( ماده 12
مجمع عمومی عادي متشکل ازاعضاءهیأت امنا و عالی ترین مرجع تصمیم گیري است که به صورت عادي یا فوق
العاده تشکیل می گردد.تعداد اعضاي هیأت امنایی 19 نفر می باشد.
( ماده 13
چنانچه ادامه همکاري هر یک از اعضا هیأت امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگري را با رأي اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید.
( ماده 14
مجمع عمومی عادي هیات امنا سالانه در اسفند ماه تشکیل خواهد شد .جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در
بار اول رسمیت یافته باحضور هرتعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره 1-اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادي نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی
مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود.در صورتی که در دعوت نخست،اکثریت حاصل نشد،جلسه دوم به فاصله) 10 ده) روز تشکیل وبا هرتعداد از اعضاي حاضر،جلسه رسمیت خواهدیافت.
تبصره 2-مجمع عمومی عادي ممکن است بصورت فوق العاده درهرزمان به تقاضاي هیات مدیره،یا بازرس ها)یا به درخواست یک پنجم اعضاهیأت امنا درصورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید-تشکیل می گردد.
تبصره 3- دعوت براي مجمع عمومی عادي از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداق ل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت(کتبی –تلفنی) صورت میپذیرد.
تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهی ها و روزنامه همشهري می باشد.
( ماده 15
وظایف مجمع عمومی عادي امنا:
-1 انتخاب اعضاي هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )
-2 استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ) ها ( ؛
-3 تعیین خط مشی کلی بنیاد ؛
-4 بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهاي هیئت مدیره ؛
-5 تصویب ترازنامه و بودجه بنیاد ؛
-6 تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها ؛
-7 عزل اعضاي هیات مدیره و بازرسان؛
( ماده 16
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
-1 با درخواست اکثریت اعضاي هیئت مدیره یا بازرس
-2 با درخواست یک پنجم اعضاء امنا.
تبصره 1: دعوت براي مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده وحداقل 10 (ده) روز قبل ا زتشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.
تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باراول همان شرایط مجمع عمومی عادي می باشد ودر بار دوم باحضور بیش از یک سوم اعضاي امنا تشکیل می گردد.
تبصره 3-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه حاضر در جلسه معتبر
خواهد بود.
( ماده 17
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
-1 تصویب تغییرات اساسنامه ؛
-2بررسی و تصویب یا رد دلایل انحلال بنیاد ؛
-3 تغییر در میزان سرمایه؛
-4 انحلال قبل از موعد؛
-5 هرگونه تغییر در ماهیت.

( ماده 18
جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه اي مرکب از یک رئیس،یک منشی و دو ناظر اداره میشوند .
تبصره 1- اعضاي هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهاي هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدي خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .
تبصره 2- رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه ي مجمع عمومی خواهد بود مگراینکه موضوع عزل یا انتخاب
هیات مدیره باشد.
( ماده 19
هیات مدیره:
بنیاد داراي هیات مدیره اي مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هیئت مدیره با حضور بیش ازنصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود .
تبصره 2-شرکت اعضاي هیئت مدیره در جلسات ضروري است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی ویا 5 جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غائب خواهد بود .
تبصره 3-دعوت از اعضاي هیات مدیره باید حداقل 10 روز قبل ازتشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.
( ماده 20
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضاي هیئت مدیره یا بازرس ، عضو علی البدل براي مدت باقیمانده هیئت مدیره یا بازرسی بجاي عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر ازتعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضا علی البدل نیز
موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادي یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضا برگزار خواهد گردید.
( ماده 21
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر 1 ماه تشکیل میگردد. بنا به ضرورت با دعوت کتبی یاتلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود.
تبصره- نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که یه تصویب هیات مدیره خواهد رسید.
( ماده 22
اعضاي هیات مدیره در اولین جلسه اي که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامهاي که به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره 1- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت هاي مذکور عزل کند.
تبصره 2- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت هاي دیگري براي سایر اعضاي هیات مدیره تعریف نماید.

( ماده 23
هیات مدیره براي مدت 2 سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدي خوداز مجمع عمومی عادي امنا به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدي خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذي ربط و ذي صلاح اعلام نماید.
( ماده 24
هیات مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و وظائف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداري و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طریق سازش)مصالحه( و درصورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده.بطور کلی هیئت مدیره می تواند هراقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از نصویب مجمع به نام بنیاد انجام دهد .
تبصره 1 – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضا است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعایت حدود اهداف بنیاد واساسنامه را دارا می باشد .
تبصره 2 – هیئت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه هاي جاري تا مبل غ
5000000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأسا اقدام نماید.
( ماده 25
مجمع عمومی عادي امنا 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل براي مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.
( ماده 26
هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات ومدت تصدي وحق الزحمه او را تعیین می نماید.
تبصره: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضاي مجمع عمومی
( ماده 27
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارك واطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و درصورت لزوم تقاضاي تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

( ماده 28
هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوي مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .
( ماده 29
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند
-1 کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند
-2 مدیران ومدیر عامل
-3 اقرباي سببی و نسبی ، مدیران و مدیر عامل تا درجه ي سوم از طبقه اول و دوم
-4 همسر ، اشخاص مذکوره در بند 2
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است
( ماده 30
وظایف بازرس بشرح ذیل است:
-1 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی وتهیه ي گزارش براي مجمع عمومی امنا؛
-2 مطالعه و گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد براي اطلاع مجمع عمومی ؛
-3 گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسانامه به مجمع عمومی امنا؛
-4 اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی
-5 عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیدت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند
-6 سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .
( ماده 31
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وي تفویض می گردد نماینده بنیاد محسوب شده و از طرف بنیاد حق امضا دارد.
تبصره 1- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصره 2-اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشترنخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلا مانع می باشد .
تبصره 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضاي مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاي
رئیس هیأت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود .
( ماده 32
مدیرعامل مجري مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و داراي اختیارات و مسئولیتهاي ذیل می باشد :
-1 نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
-2 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
-3 نگهداري دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
-4 اعمال اختیاراتی که بصورت موردي یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وي تفویض شده باشد؛
-5 ارائه پیشنهادهاي لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهاي بنیاد به هیأت مدیره جهت ارائه

به مجمع عمومی؛
-6 تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع
عمومی؛
-7 تهیه پیش نویس آئین نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیري در هیأت مدیره؛
-8 نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر؛
-9 پیشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه براي تصویب به هیأت مدیره؛
-10 انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.
( ماده 33
حقوق و مزایاي مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
در صورتیکه مدیر عامل از اعضاي هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق راي می تواند در جلسات هیأت مدیره
شرکت نماید.
( ماده 34
مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
( ماده 35
بودجه بنیاد از طریق ذیل تأمین میشود.
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعالیتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئیننامه.
( ماده 36
درآمد و هزینه هاي بنیاد در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به
مراجع ذیربط ارایه خواهد شد
تبصره 1- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه هاي بنیاد موجود است در حساب مخصوصی بنام بنیاد نزد یکی از بانکهاي رسمی ایران نگهداري نماید
تبصره 2- سال مالی بنیاد منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان شهریور ختم میشود به استثناء سال مالی
اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.
تبصره 3- مکاتبات رسمی بنیاد با امضاي مدیر عامل صورت میپذیرد.
تبصره 4-کلیه مدارك ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزي نگهداري می شود
تبصره 5– مصوبات __;د_ôهو صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسید.

( ماده 37
هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و درصورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را براي انجام تشریفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
( ماده 38
هیأت مدیره مکلف است محل بنیاد و تغییرات بعدي آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
( ماده 39
بنیاد داراي سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهدشد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.
( ماده 40
انحلال : در صورت انحلال بنیاد مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی بنیاد را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره 1: مجمع عمومی فوقالعاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهاي مردمنهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین میگردد، واگذار نماید.
تبصره 2: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 3: هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره 4: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
( ماده 41
چنانچه فعالیتهاي مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه هاي دولتی باشد، بنیاد موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.
( ماده 42
مواردي که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قوانین جاري و عمومات قانون تجارت عمل خواهد
شد.
( ماده 43
1397 مجمع عمومی فوق /07/ این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره در نشست مورخ 07
العاده به تصویب رسید.__