آخرین اخبار

اهدا کتاب به دانشگاه کاشان

اهدای 1200 جلد کتاب به دانشگاه کاشان توسط دکتر عباس زراعت ریاست دانشگاه کاشان تاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن …

لینک‌های مرتبط با بنیاد